Analytische therapie

Tijdens de Analytische therapie zul je ervaren dat een vraag een uitvloeisel is van een onderliggend levensthema. Helder wordt, dat het probleem, de wens of de vraag zijn oorsprong vindt in de eigen persoonlijkheid en niet is ontstaan door de omstandigheden, toeval of de ander. Er komt zicht op het ontstaan van het thema en waarom je het zo ervaart. Vervolgens komt er zicht op patronen die voortvloeien uit het persoonlijke thema en vindt er een ontwikkeling plaats waardoor het mogelijk wordt zich niet meer te laten leiden door terugkerende patronen en waardoor je in staat bent leiding te nemen in je eigen leven. Op deze manier komt je bij de wortels van je klacht, om het dáár op te lossen. Niet het symptoom, maar de oorsprong staat centraal om zo te worden wie je in wezen al bent.

Belangrijke uitgangspunten van de analytische therapie:

  • binnen elk mens spelen zich onbewuste processen af die zijn of haar gedachten, gedrag en de beleving beïnvloeden
  • elk mens streeft er (onbewust) naar die persoon te worden die hij werkelijk is en datgene te doen wat hij werkelijk wil en bij hem past
  • elk mens is uniek en heeft een unieke innerlijke beleving en betekenisgeving
  • de beleving van de buitenwereld is een afspiegeling van wat in onze binnenwereld leeft: zo binnen, zo buiten

Op basis hiervan bestudeer je je bewuste en onbewuste motieven, drijfveren, wensen, gedachten, gevoelens en daden. Je analyseert de wijze waarop die elkaar onderling beïnvloeden. Samen ontdekken we hoe de verschillen tussen je ‘bewuste’ en je ‘onbewuste’ verband houden met je klacht(en).

Er is aangetoond dat menselijk gedrag voor meer dan 90% wordt aangestuurd vanuit het onbewuste.

Meer over therapie en therapeut

Analytische therapie duurt niet langer of korter dan andere therapievormen, maar kiest een andere ingang tot het oplossen van psychische problemen. De meeste therapeutische methoden zijn gericht op aanpassing van het maatschappelijk functioneren van cliënten en gaan er daarbij van uit, dat inzicht in de eigen problematiek, verandering van gedragspatronen en het opheffen van weerstanden ook tot persoonlijke harmonie leiden. De Analytische therapie heeft als uitgangspunt, dat echte verandering berust op innerlijke harmonie tussen belevings- en buitenwereld en dat die verandering alleen te bereiken is door intuïtieve bewustwording. Niet maatschappelijke aanpassing, maar de mens staat daarbij centraal: een mens moet toch minstens in harmonie met zichzelf zijn om als evenwichtig mens in de samenleving te kunnen functioneren.

Analytische therapie vindt zijn oorsprong in de Dieptepsychologie. Er wordt gewerkt aan inzicht, verwerking en integratie, zodat storende symptomen, gevoelens en gedragingen verdwijnen. Zo kan de behandeling een duurzaam effect hebben.

De Analytisch therapeut heeft niet alleen de mogelijkheid om symptomen te behandelen, zoals dit gedaan wordt bij de gedragsmatig / cognitieve therapieën, maar kan met zijn opleiding uitingen van de zielsprocessen in de mens c.q. persoonlijkheidsstoornissen behandelen. Hierdoor kan de Analytisch therapeut de cliënt begeleiden in een proces dat niet alleen gericht is op het maatschappelijk belang, maar leidt tot een persoonlijke integratie.

Kies je voor analytische therapie dan kies je voor blijvende oplossingen.

Vergoedingen

De sessie vinden in het begin wekelijks plaats en kosten 95,- euro per uur (Analytische therapie is vrijgesteld van BTW). Diverse zorgverzekeraars hebben de beroepsvereniging JVATN in hun polisvoorwaarden opgenomen. Als u de volgende gegevens bij de hand houdt dan kan er direct worden nagegaan of u voor vergoeding in aanmerking komt: AGB-zorgverlenerscode 90049618 en AGB-praktijkcode 90058020.

Bij annuleren binnen 24 uur voor de afspraak, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.